Polityka reklamacyjna sklepu internetowego (e-shop)

integralną część ogólnych warunków umowy

 1. 1. Reklamacji mogą podlegać wyłącznie towary, które zostały zakupione u Sprzedawcy i stanowią własność Kupującego.
  2. Jeżeli prawo własności nie przeszło jeszcze ze Sprzedawcy na Kupującego, Sprzedawca rości sobie prawo do zaspokojenia roszczenia dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty zgodnie z § 151a i nast. Kodeks cywilny.
  3. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu), wszystkie oferowane towary objęte są 24-miesięczną gwarancją, chyba że w towarze zaznaczono inaczej i podlegają ustawie o ochronie konsumentów oraz kodeksowi cywilnemu i niniejszym warunkom reklamacji. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, stosuje się przepisy Kodeksu Handlowego, a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeżeli kupujący odbiera towar osobiście w dniu odbioru.
  4. Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji u Sprzedawcy niezwłocznie, zaraz po wykryciu wady.
  5. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje wad powstałych w wyniku późniejszego użytkowania:
  1. wada powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego produktu spowodowanego przez kupującego (np. w przypadku odzieży z wełny merynosów należy zwrócić uwagę na uszkodzenia mechaniczne od rzepów, biżuterii, klamer itp.)
  1. niewłaściwe obchodzenie się z produktem w sposób inny niż określony w instrukcji użytkowania,
  2. używanie towaru w warunkach, które nie odpowiadają naturalnemu środowisku towaru pod względem wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych,
  3. zaniedbania w zakresie pielęgnacji i konserwacji towaru (niewłaściwe pranie, np.

  4. stosowanie nieodpowiednich detergentów do odzieży wełnianej, niewłaściwe przechowywanie)
  5. uszkodzenie towaru przez nadmierny załadunek,
  6. użycie towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa, lub inne naruszenie warunków gwarancji.
  6. Z odpowiedzialności za wady wyłączone są również wady spowodowane klęskami żywiołowymi.
  7. Odpowiedzialność za wady wyklucza również normalne zużycie towaru (lub jego części) spowodowane użytkowaniem towaru. Krótszy okres użytkowania produktu nie może być zatem uznany za wadę i nie może być przedmiotem reklamacji.
  8. Reklamowany towar należy wysłać na nasz poniższy adres, ale nie za pobraniem lub dostarczyć osobiście na adres kontaktowy. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć towaru, który po użyciu nie jest wolny od zabrudzeń. Towary muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu i zalecamy, aby towary były wysyłane listem poleconym lub jako ubezpieczona przesyłka. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury) oraz opis wady lub zalecamy dołączenie wypełnionego Formularza Reklamacyjnego wraz z dowodem zakupu. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamacja musi być przesłana wyłącznie w formie pisemnej (pocztą) lub osobiście (nie pocztą elektroniczną).
  9. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie reklamacji i wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji w odpowiedniej formie. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej otrzymania przez Sprzedawcę. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne doręczenie potwierdzenia, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wysyłane jest w formie pisemnej.
  10. Sprzedawca zobowiązany jest do określenia sposobu załatwienia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie; w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie późniejszym. Rozpatrywanie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie 30-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i otrzyma zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo wymienić towar na nowy.
  11. Prawa kupującego przy składaniu reklamacji:
  1. W przypadku wady usuwalnej Kupujący ma prawo do jej bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia. O sposobie usunięcia wady decyduje sprzedawca. Kupujący może żądać zamiast naprawy wady (wad) wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, o ile nie spowoduje to dla Sprzedawcy kosztów niewspółmiernych do ceny towaru lub wagi wady,
  2. w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady, która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, kupującemu przysługuje prawo albo do wymiany rzeczy, albo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot pieniędzy) lub do obniżenia ceny.
  3. Reklamację uważa się za załatwioną, jeżeli postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone wydaniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemnym wezwaniem do przyjęcia świadczenia lub uzasadnioną odmową.
  12. Nieuszkodzony towar lub nienaruszalność opakowania (zgodnie z instrukcją przy odbiorze towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, ponieważ towar może ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika. Składając podpis przy kurierze oświadczasz, że opakowanie jest nieuszkodzone.
  13. Niniejsze warunki zwrotu stanowią integralną część ogólnych warunków, a sprzedający zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia kupującego.
  14. Kontakt Sklep Norwegia, Tatranská Lomnica 32, 059 60, Vysoké Tatry E-mail - info@norwayshop.sk


  Dokumenty do pobrania

download.pngWithdrawal from the contract
reklamacia.pngComplaint protocol for SK customers
reklamacia.pngComplaint protocol for EN customers