Kari Traa kúp ľubovolné 2 produkty a získaš zľavu -20%

Przetwarzanie danych osobowych i szkolenie podmiotu
Zasady ochrony danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

Administrator danych osobowych zgodnie z § 5 lit. o) Ustawa nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”) jest Active Point s.r.o.
ICO 43923097, DIC SK202539772

z siedzibą
Tatrzańska Łomnica 131
Vysoké Tatry, 059 60. (dalej: „operator”).

Dane kontaktowe operatora to:

Tatrzańska Łomnica 32
Wysokie Tatry, 059 60
Telefon: +421 948 208 847
E-mail: info@norwayshop.sk

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do określonego identyfikatora, na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub przez odniesienie do jednego lub więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych , genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamości tej osoby fizycznej.
Operator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które Operator pozyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia.
Operator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
wykonanie umowy pomiędzy Państwem a operatorem zgodnie z § 13 ust. 1 litera b) ustawy,
prawnie uzasadniony interes operatora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera f) ustawy,
Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania ogłoszeń handlowych i newsletterów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) Ustawy w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
realizacja Twojego zamówienia oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a operatorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie ma możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji ze strony operatora,
wysyłanie ogłoszeń handlowych oraz wykonywanie innych działań marketingowych.
Operator podejmuje automatyczną decyzję indywidualną zgodnie z § 28 ustawy. Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Operator przechowuje dane osobowe
przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a operatorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
przez okres przed cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie 3 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
Po upływie okresu przechowywania danych osobowych operator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy operatora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby
Udział w dostawie towarów/usług/realizacji płatności na podstawie umowy,
świadczenie usług prowadzenia e-sklepu oraz innych usług związanych z prowadzeniem e-sklepu,
zapewnienie usług marketingowych,
w celu księgowania dokumentów podatkowych zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:
- imię i nazwisko, tytuł,
- Adres pocztowy,
- Adres rozliczeniowy,
- Adres mailowy,
- kontakt telefoniczny,
- dane o połączeniu bankowym,
- dane dotyczące przedmiotu świadczenia Administratora.
Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI. Twoje prawa

Na warunkach określonych w ustawie masz
prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z § 21 Ustawy,
prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z § 22 Ustawy lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z § 24 Ustawy,
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z § 23 Ustawy,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z § 27 Ustawy,
prawo do przenoszenia danych zgodnie z § 26 Ustawy,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail operatora wymieniony w art. III z tych warunków.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Operator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Operator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych (login, hasło, program antywirusowy i firewall) oraz przechowywania danych osobowych w formie papierowej (zamknięty pokój).
Operator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione